Biuletyn Informacji Publicznej Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 15.10.2019, 09:20

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Piątek, 25 sierpnia 2017

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w OIRP w Krakowie

Wszelką korespondencję składa się w Sekretariacie Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie przy ulicy Francesco Nullo 8/4. Korespondencję rejestruje się w Dzienniku Korespondencji, a następnie przekazuje według właściwości poszczególnym pracownikom lub do poszczególnych organów Izby, członków Rady i Komisji problemowych za ich pośrednictwem.

Zależnie od organu uprawnionego do załatwienia sprawy, przedłożenia załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30.dniowym, chyba że Rada lub inny organ OIRP postanowi inaczej. Pracownicy biura Izby udzielają informacji na temat stanu sprawy.

 

Zakres spraw, którymi, w szczególności, zajmują się poszczególne organy Izby za pośrednictwem Biura OIRP w Krakowie:

 • wnioski o wpis na listę radców prawnych, aplikantów radcowskich i prawników zagranicznych, przeniesienie wpisu, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu, skreślenie z listy radców prawnych,
 • aktualizacja danych dotyczących wykonywania zawodu i jego form, zmiany danych osobowych, danych teleadresowych radców prawnych, aplikantów radcowskich
  i prawników zagranicznych,
 • wydawanie wypisów z ewidencji radców prawnych i z listy radców prawnych oraz innych dokumentów dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • sprawy dotyczące wyznaczania pełnomocników z urzędu, tymczasowych pełnomocników szczególnych oraz wskazywania kandydatów na kuratorów, likwidatorów oraz zarządców nieruchomości,
 • wszelkie wnioski aplikantów radcowskich dotyczące przebiegu aplikacji, zajęć teoretycznych i praktycznych, patronatu, urlopu dziekańskiego, a także związane z egzaminem radcowskim etc.,
 • dokumentacja związana z ubieganiem się o wpis na listę aplikantów radcowskich podczas naboru,
 • wszelkie wnioski dotyczące płatności radców prawnych i aplikantów radcowskich (składki [umorzenie, rozłożenie na raty], opłaty za aplikację [umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie płatności], wystawianie faktur i umów etc.),
 • sprawy leżące w gestii Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Zespołu Wizytatorów, poszczególnych Komisji,
 • wnioski w sprawach wymagających dostępu do kartotek kartoteki i archiwów dotyczących radców prawnych i aplikantów radcowskich, dokumentów ze Zgromadzeń Delegatów, protokołów posiedzeń Rady OIRP i podjętych przez Radę uchwał, archiwów dzienników korespondencji oraz spraw finansowych,
 • sprawy dotyczące szkoleń dla radców prawnych i aplikantów w tym m.in. ich organizacja, przyjmowanie zgłoszeń, obsługa, wydawanie stosownych zaświadczeń, itd.,
 • sporządzenie i przesyłanie do prezesów właściwych sądów wykazów radców prawnych uprawnionych do pełnienia roli obrońcy w postępowaniu karnym,
 • sporządzenie i przesyłanie do prezesów sądów rejonowych wykazów radców prawnych uprawnionych do obron karnych celem pełnienia przez nich dyżurów w postępowaniu przyspieszonym,
 • sporządzenie i przesłanie do gmin i powiatów wykazów radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się na obszarze właściwości OIRP
  w Krakowie,
 • sporządzenie i przesłanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców imiennej listy radców prawnych z tut. Izby deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom,
 • sprawy dotyczące inicjatyw ustawowych, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw dotyczących lub związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie wizerunku publicznego samorządu radców prawnych

Metadane

Data publikacji : 25.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
dr Marcin Sala-Szczypiński, Danuta Rebeta
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nogieć
©1999-2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL