Biuletyn Informacji Publicznej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską z dnia 3 września 2009 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 1207) - Ustawy, rozporządzenia - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 02.11.2020, 09:42

Ustawy, rozporządzenia

Piątek, 25 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską z dnia 3 września 2009 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 1207)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską

z dnia 3 września 2009 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 1207)

 

Na podstawie art. 334 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1 Opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.

§ 2 Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską (Dz.U. Nr 244, poz. 2071 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 112).

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 37, poz. 286.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
dr Marcin Sala-Szczypiński, Danuta Rebeta
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nogieć
©1999-2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL