Biuletyn Informacji Publicznej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim - Ustawy, rozporządzenia - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 15.10.2019, 09:20

Ustawy, rozporządzenia

Piątek, 25 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

 

z dnia 6 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 244, poz. 2072)

tj. z dnia 5 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 187)

 

(zm. )

 

Na podstawie art. 363 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, ze zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1 Opłata za udział w egzaminie radcowskim jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.

§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

 

 1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1247. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz.U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
dr Marcin Sala-Szczypiński, Danuta Rebeta
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nogieć
©1999-2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL